Naziv naložbe
Nakup kmetijske mehanizacije, kolektivna naložba. Trajanje vključenosti v podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek
Kolektivna naložba na kmetijah je usmerjena v nakup kmetijske mehanizacije. Kmetiji sta se z nabavo mehanizacije odločili zaradi optimiziranja delovnih opravil, ki jih je smotrno opraviti s kmetijskimi stroji, zagotavljanje večje varnosti pri delu in bolj zdravega delovnega okolja, zmanjšanje potreb po fizičnem delu, zaradi prilagajanja podnebnim spremembam, zmanjšanje toplogrednih plinov, zmanjšanje obremenitev na okolje. Načrtovane investicije pa bodo prispevale tudi k večji konkurenčnosti obeh kmetij, zniževanju stroškov, zmanjšanju porabe delovnega časa in k večji učinkovitosti.

Cilji
Izpostavljamo naslednje kratkoročne in dolgoročne cilje: Posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
– Ohraniti konkurenčnost na trgu,
– Posodobitev kmetijske mehanizacije, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
– Optimiziranje delovnih procesov na kmetiji in posodabljanje vpeljanih tehnologij,
– Zmanjšanje stroškov pri pridelavi poljščini in v prireji,
– Trajnosten razvoj kmetije z vključevanjem v okoljske programe,
– Nenehno izobraževanje, spremljanje novosti in vpeljevanje le teh v prakso,
– Ohranjanje delovnega mesta na kmetiji.

Dejavnost
Naša kmetija je usmerjena v poljedelstvo in prašičerejo. Obdelujemo 23,30 ha njiv. Ukvarjamo pa se tudi z dopolnilno dejavnostjo – peka kruha in peciva, ter predelava bučnih semen. Osnovno krmo na kmetiji pridelamo na kmetiji sami, viške poljščin prodamo.

Sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vodilni partner – prijavitelj: Ljudska univerza Ormož
Partnerji: Kmetija Žitnik,
Kmetija Kramberger,
Kmetija Frešer,
Eko kmetija Pri omi Neži,
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče,
Osnovna šola Cirkovce
Vrednost operacije: 43.755,60 €
Trajanje operacije: 17. 10. 2019 – 16. 11. 2022
Odločba iz dne: 17. 10. 2019

Naziv projekta
Projekt Za prihodnost podeželja združuje trdno partnerstvo štirih kmetij in Ljudske univerze Ormož, z namenom, da se preučijo možnosti izvedbe in na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani.

Povzetek operacije:
Projekt Za prihodnost podeželja združuje trdno partnerstvo štirih kmetij in Ljudske univerze Ormož, z namenom, da se preučijo možnosti izvedbe in na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani.

V okviru projekta bo v treh letih na voljo 44 delavnic/ogledov na kmetijah, ki bodo ciljne skupine vseh starosti poučile in navdušile za uporabo doma pridelane hrane in njenem ugodnem vplivu na okolje in kvaliteto življenja posameznika. Pred tem bodo vključene kmetije ustrezno usposobljene z metodičnimi in didaktičnimi znanji za organizacijo kvalitetnega poteka delavnice. Skozi usposabljanje se bodo izdelali delovni listi za obiskovalce ter načrt za učno pot med njivami. S pomočjo izdelanih filmov in zloženk ter nakupom digitalnih pripomočkov pa bodo kmetije ne le metodološko in tehnično ampak tudi uporabnikom zanimivo pripravljeni na izvedbo delavnic.

Partnerji v projektu so zelo uspešne kmetije, ki čutijo določeno pomanjkanje kompetenc pri prenosu svojega bogatega praktičnega znanja obiskovalcem. Zlasti pri stiku z mlado publiko, ko je treba uporabljati moderne vizualne metode.

Cilji operacije:
Splošni cilj je sodelovanje med kmetijami in ljudsko univerzo ter šolami kot pravnimi osebami, v okviru katerega se na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani. Tekom projekta se bo preučilo možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani. Pripravila se bo analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji in rezultati projekta se bodo čim uspešneje razširili med javnostjo. Cij je usposobiti, opremiti in opolnomočiti kmetije za kvalitetno izvajanje dopolnilnih dejavnosti s področja izobraževanja.

Aktivnosti:
konferenca ob začetku projekta
spoznavne delavnice
usposabljanja članov partnerstva
promocijski/izobraževalni videoposnetki kmetij
zloženke
kompleti delovnih listov
učna pot
nakup opreme oz. digitalnih pripomočkov za kmetije
poizkusnih delavnic/ogledov kmetije
prenos znanja in informacij o vlogi kmetije v projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva
konferenca ob koncu projekta
analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji za kmetije